Feature/docs: fix typos

Yong-Nan Zhu requested to merge zhuyn/s3l:feature/docs into feature/docs

fix typos

Edited by Yong-Nan Zhu

Merge request reports